kevin-wang-53892-770x306.jpg

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, akta sprawy odwoławczej tworzą: odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także inne pisma składane w sprawie oraz pisma przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem.

Akta sprawy odwoławczej udostępnia się stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego, na ich wniosek w siedzibie Krajowej Izby Odwoławczej, w ustalonym z Izbą terminie.

Udostępnieniu nie podlegają informacje stanowiące tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych przepisów inne niż informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, a do czasu ogłoszenia wokandy nie udostępnia się także informacji o składzie orzekającym wyznaczonym do rozpoznania odwołania.

W postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, w przeciwieństwie do postępowań toczących się przed sądami powszechnymi, przy udostępnianiu akt sprawy odwoławczej zabrania się zatem ujawniania stronom informacji o składzie orzekającym. Obowiązuje to aż do czasu ogłoszenia wokandy. Wokandę zaś ogłasza się nie wcześniej niż w dniu wyznaczonym na rozpoznanie odwołania poprzez jej zamieszczenie w siedzibie Izby. Jest to jedyny sposób ujawnienia składu orzekającego przed rozprawą. Wokandę zamieszcza się też na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, ale tam także nie podaje się składu osobowego.

W postępowaniach z odwołania w zamówieniach publicznych występuje więc w tym zakresie dużo większy rygoryzm aniżeli w sprawach cywilnych i karnych rozpoznawanych przez sądy powszechne.