ricky-kharawala-55307-770x306.jpg

Wedle art. 24 ust. 11 PZP, wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy składają wyżej wskazane oświadczenia bez wezwania zamawiającego w ustawowym terminie. Problem pojawia się jednak wówczas, gdy wykonawcy nie złożyli oświadczenia w przewidzianym terminie. W takiej sytuacji należy przyjąć, iż termin, o którym mowa w art. 24 ust. 11 PZP ma charakter instrukcyjny (nie zaś zawity). Zamawiający powinien zatem wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP.

Prawo zamówień publicznych nie przewiduje szczególnej sankcji za niezłożenie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej; za takie uchybienie nie ma możliwości wykluczenia wykonawcy czy też odrzucenia oferty. Należy jednak wskazać, że z powodu niezłożenia przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 PZP, gdy zamawiający nie ma możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, zamawiający wyklucza tego wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP, z uwagi na fakt, iż wykonawca ten nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.