clarisse-meyer-162874-770x306.jpgZgodnie z nowowprowadzonym art. 25a ust. 1 PZP, do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a nadto że wykonawca spełnia kryteria selekcji. Jeżeli wartość zamówienia byłaby równa lub przekraczała kwoty progowe, w o których mowa w art. 11 ust. 8, oświadczenie wykonawcy winno być sporządzone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Natomiast poniżej kwot progowych taki obowiązek nie występuje.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progowe, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, a nadto potwierdzających brak podstaw wykluczenia tegoż wykonawcy. Trzeba zwrócić uwagę, iż przepis ten wskazuje, że zamawiający może wezwać do przedłożenia dokumentów jedynie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, nie zaś każdego z oferentów. Powstaje zatem pytanie, czy będzie w takiej sytuacji możliwość zaskarżenia postępowania przez wykonawcę, którego oferta będzie trzecia w kolejności. Dotychczas bowiem taki wykonawca skarżył zarówno zwycięzcę, jak i wykonawcę z drugiego miejsca. Po zmianie natomiast wykonawca zajmujący drugie miejsce nie przedstawi dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, a zatem kolejny wykonawca (trzeci) nie będzie miał możliwości zweryfikowania jego oferty.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że oświadczenia i dokumenty, których może żądać zamawiający, mają być aktualne na dzień ich złożenia. Jeżeli zatem już przy składaniu oferty wykonawca uzyskał część dokumentów, a następnie został wezwany przez zamawiającego do ich złożenia po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, dokumenty te mogą okazać się już nieaktualne na dzień ich złożenia. Wykonawca będzie więc zmuszony do ponownego uzyskania w krótkim czasie szeregu dokumentów. Termin wyznaczony przez zamawiającego na złożenie dokumentów lub oświadczeń nie może być bowiem krótszy niż 5 dni.

Co więcej, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Oznacza to, że w istocie nowelizacja pogorszyła sytuację wykonawców, albowiem może się okazać, że dany wykonawca w postępowaniu będzie zobowiązany do kilkukrotnego przedstawienia tego samego zaświadczenia.

Kolejne wątpliwości budzi przepis stanowiący, iż wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Powstaje wobec tego pytanie, co w sytuacji, gdy wykonawca będzie załóżmy spółką prawa cypryjskiego i spółka ta nie przedstawi swoich dokumentów rejestrowych z tłumaczeniami, lecz wskaże, że w kraju macierzystym istnieje rejestr publiczny umożliwiający każdemu wygenerowanie dokumentu rejestrowego za pośrednictwem sieci Internet. Nawet jeżeli taki rejestr istnieje, to czy pracownik zamawiającego ma obowiązek wyszukania takiej strony internetowej w języku ojczystym tej spółki i na koszt zamawiającego należy zlecić tłumaczenie wygenerowanego dokumentu rejestrowego? Pytania te pozostają bez odpowiedzi. Być może orzecznictwo zinterpretuje ten przepis, odnosząc go jedynie do polskich rejestrów, np. Krajowego Rejestru Sądowego czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Taka jednak interpretacja może stanowić pogwałcenie zasady równego traktowania wykonawców z państw członkowskich Unii Europejskiej.